Avís legal i política de privacitat

Especialistas en la instalación y gestión de columbarios parroquiales

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

CORAL MEMORIAL desitja posar en coneixement dels usuaris de la nostra web  coralmemorial.com (en adelante, el “Sitio Web”) (en endavant, el “Lloc web”) i dels nostres clients la present informació addicional sobre protecció de dades (en endavant, “Política de Privacitat”), en la que proporcionem de manera transparent tota la informació sobre els tractaments que realitzem amb les seves dades personals, les finalitats per les que les tractem i els drets que poden exercir.

1. QUI SOM I COM POT CONTACTAR AMB NOSALTRES?

La companyia Responsable del Tractament és CORAL SMART INVEX, S.L. (en endavant “CORAL MEMORIAL”) constituïda conforme a la legislació espanyola, titular del CIF B-66603457 amb domicili social al Carrer Consell de Cent 106-108, 5è, 08015 Barcelona (Barcelona) i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.985, Foli 165, Full B-473.298.

Si té algun dubte sobre els tractaments que realitzem de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: protecciondatos@nortia.com

2. QUÈ ÉS UNA DADA DE CARÀCTER PERSONAL I UN TRACTAMENT?

Dada de caràcter personal és total informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considerarà persona física identificable tota persona de la que es pugui determinar la identitat, directa o indirectament, en particular mitjançant un identificar com, per exemple, un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificar en línia o un o varis elements propis de la identitat física, fisiològica, genèrica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Un tractament de dades de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals com, per exemple, la recollida, el registre, la conversació, utilització i comunicació de les seves dades.

3. QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL RECOPILEM?

Per poder realitzar correctament els tractaments de dades recollides en la present Política de Privacitat, necessitem recopilar determinada informació sobre vostè. A continuació, podrà veure especificades les dades personals que podem recollir dels clients i usuaris a través dels diferents canals d’interacció i comunicació de CORAL MEMORIAL classificats per tractaments:

Contacte i servei d’atenció al client • • Proporcionar un servei d’atenció al client amb la finalitat de tramitar i donar resposta a les consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remeses pels usuaris a través dels formularis de contacte disponibles al Lloc web. • Nom i cognoms
• Email
• Telèfon
Gestió de la relació contractual amb els clients • Tramitar correctament la contractació d’un servei.
• Gestionar el pagament efectiu del servei contractat.
• Gestionar qualsevol incidència relativa al servei contractat.
• Exercir les accions oportunes en casos d’incompliment pel client de les seves obligacions.
• Contactar amb els clients telefònicament i/o per vies electròniques amb la finalitat d’executar correctament la relació contractuals dels mateixos.
• Nom i cognoms
• DNI, NIE o Passaport
• Data de naixement
• Gènere
• Domicili
• E-mail
• Número de telèfon
• Mètode de pagament
• Historial de contractació
• Comunicacions i/o interacció mantinguda amb CORAL MEMORIAL a través dels canals de comunicació de CORAL MEMORIAL
Gestió dels processos de selecció de personal • Valorar la sol·licitud de feina enviada per l’usuari i, en el seu cas, gestionar el seu CV i tenir-lo en compte en possibles processos de selecció. • Nom i cognoms
• Data de naixement
• Gènere
• Domicili
• E-mail
• Número de telèfon
• Imatge
• Informació continguda en el Currículum Vitae com expedient acadèmic, trajectòria professional, títols, habilitats, competències, recomanacions, etc.
Videovigilància • Garantir la seguretat de les persones i els béns i instal·lacions. • Imatge
Anàlisi d’ús, funcionament i millora del Lloc web • Reconèixer a l’usuari quan torna al Lloc web.
• Mantenir la seguretat i protegir el Lloc web d’usos malintencionats
• Adequar el Lloc web al tipus de dispositiu utilitzat.
• Adequar el Lloc web als criteris de personalització escollits per l’usuari i recordar-los.
• Analitzar els usos del Lloc web més comuns, valorar l’efectivitat de les seves capes, detectar les dates/hores de major afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.
• Estudiar possibles millores del Lloc web per optimitzar la usabilitat i experiència d’usuari a la web i implementar-les.
• Mostrar el contingut correcte del Lloc web i el contingut sol·licitat per l’usuari en cada moment.
• Informació sobre el seu ús i navegació pel Lloc web (pàgina web des de la que arriba al Lloc web, capes de la mateixa visitades, processos iniciats i abandonats, direcció IP, tipus de dispositiu des del què accedeix, temps que ha estat en el Lloc web, etc).
Manteniment de llistes de supressió actualitzades • Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades personals o l’oposició al tractament de les seves dades personals • Nom i cognoms
• Email

4. A TRAVÉS DE QUINES VIES CAPTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A CORAL MEMORIAL només captem i tractem informació que vostè ens facilita a través de les següents vies:

 • En contractar els nostres serveis
 • En enviar-nos el seu Currículum Vitae
 • A través de les càmeres de videovigilància instal·lades a les nostres instal·lacions
 • Interacció amb CORAL MEMORIAL mitjançant els perfils corporatius de la companyia a les xarxes socials (com per exemple Facebook, Instagram o LinkedIn, entre d’altres) i altres canals de comunicació, com la pàgina web corporativa de CORAL MEMORIAL o el nostre servei de contacte o atenció al client.

5. QUINS DRETS POT EXERCIR?

A. Dret d’accés
Té dret a saber si CORAL MEMORIAL està tractant les seves dades personals i, en tal cas, té dret a conèixer quines dades tracta.

B. Dret de rectificació
Té dret a modificar aquelles dades seves que siguin inexactes o incomplertes. Per això haurà d’indicar quines dades desitja modificar i acreditar-les adequadament.

C. Dret d’oposició
En els suposats legalment previstos pot oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que tractem les seves dades, sempre que la base que justifica el tractament de les seves dades personals per la nostra part sigui (a) el seu consentiment o (b) el nostre interès legítim com empresa. En cas que exerceixi aquest dret, CORAL MEMORIAL deixarà de tractar les seves dades personals, podent anonimitzar-los o eliminar-los, llevat que acreditem motius legítims per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats.

D. Dret de supressió
Té dret a cancel·lar les seves dades personals. Això no significa que les seves dades siguin totalment eliminades, sinó que les seves dades es conservaran bloquejats de manera que s’impedeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit com a conseqüència del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes últimes.

E. Dret a la portabilitat de dades
Té dret a rebre i/o transferir a un altre responsable del tractament diferent de CORAL MEMORIAL aquelles dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat.

F. Dret a la limitació en el tractament
Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan (i) hagi impugnat l’exactitud de les seves dades, mentre CORAL MEMORIAL verifica aquesta exactitud: o (ii) hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica si els motius legítims de CORAL MEMORIAL prevalen sobre els seus com a interessat. Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a CORAL MEMORIAL que conservi les seves dades personals quan (i) el tractament de dades sigui il·lícit i com a interessat s’oposi a la supressió de les seves dades, sol·licitant en el seu lloc una limitació del seu ús; o (ii) CORAL MEMORIAL ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats del tractament, però els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Podrà exercir els drets sempre i en qualsevol moment enviant la seva petició a la següent direcció de correu electrònic protecciondatos@nortia.com i acreditant en tot cas la seva identitat. Així mateix, l’informem que, en el cas que consideri que des de CORAL MEMORIAL no hem satisfet correctament l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), dirigint-se a la seva pàgina web aepd.es.

6. QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES SEVES DADES I PER A QUINES FINALITATS?

Per poder informar-li de forma transparent i amb detall sobre les finalitats per les que tractem les seves dades hem procedit a separar la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Així, podrà trobar tota la informació específica de cadascun dels tractaments que realitzem de les seves dades en el seu corresponent quadre de forma individualitzada. Cada quadre descriptiu dels corresponents tractaments recull la següent informació:

 • Per a quines finalitats tractem les seves dades?
  En aquesta columna expliquem per a què i amb quina finalitat tractem les seves dades personals.
 • Sobre quina base legal tractem les seves dades?
  Aquesta columna explica el fonament o justificació legal que ens permet tractar les seves dades personals de forma lícita. La normativa de protecció de dades requereix que per al tractament de les seves dades personals tinguem una base que legitimi aquest tractament. Així, per tractar la seva informació personal ens podem basar en diferents bases o justificacions legals depenent del tractament que portem a terme de les seves dades. Les bases legals per al tractament de les seves dades personals poden ser:

  • Missió d’interès públic: CORAL MEMORIAL està legitimat a realitzar determinats tractaments de dades sota el compliment de l’interès públic com serien aquells tractaments la finalitat dels quals consisteix en garantir la seguretat i protegir la integritat de les persones, béns i instal·lacions.
  • Execució d’un contracte:en el moment que formalitza la reserva dels nostres columbaris, es converteix en part del contracte de serveis subscrit amb nosaltres. Amb la finalitat de què puguem complir les obligacions recollides en aquest contracte necessitem recopilar i tractar les seves dades personals. Per això, la seva negativa a proporcionar aquelles dades personals que resultin necessàries per gestionar la contractació de columbaris implicarà la impossibilitat de contractar els serveis amb CORAL MEMORIAL.
  • Obligació legal: : CORAL MEMORIAL actua com a responsable de les seves dades i és per això pel que ha de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, de protecció de dades, etc. En aquells casos en què la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, la seva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin legalment obligatòries implicarà la impossibilitat de que puguem prestar-li el servei sol·licitat, doncs fer-ho comportaria un incompliment de la normativa a la que estem subjectes.
  • El seu consentiment: En el cas que CORAL MEMORIAL desitgi realitzar algun tractament de les seves dades la justificació legal de la qual no pugui basar-se en la base legal anteriorment explicada, com seria posant-se en contacte amb nosaltres a través del nostre servei d’atenció al client sol·licitarem prèviament el seu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, l’informarem que en aquests casos sempre podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Durant quant temps conservem les seves dades?
  En aquesta columna s’informa de manera orientativa durant quant temps es conservaran les seves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas del tractament que es porti a terme sobre la seva informació personal. Ha de tenir en compte que determinada normativa ens pot obligar a conservar determinades dades dels usuaris durant un temps determinat.
 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  Aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades personals segons el tractament que es realitzi sobre els mateixos. Tal i com explicàvem al punt 5 de la present Política de Privacitat, haurà de tenir en compte que depenent de la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets poden veure’s limitats.

A continuació, trobarà descrits amb més detall els diferents tractaments que CORAL MEMORIAL realitza de les seves dades personals:

1. Contacte i servei d’atenció al client

Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
 • Proporcionar un servei d’atenció al client amb la finalitat de tramitar i donar resposta a consultes, dubtes o sol·licituds d’informació enviades pels usuaris.
Consentiment de l’usuari. Les dades personals de l’interessat seran tractades per CORAL MEMORIAL mentre resulti necessari per gestionar eficaçment la petició de l’usuari o fins que exerceixi el seu dret de supressió o oposició. Posteriorment, les seves dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se. Assolit el termini màxim de conservació de les dades personals, CORAL MEMORIAL anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari. Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons el que està estipulat a l’apartat en qüestió.

2. Gestió de la relació contractual amb clients

Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els drets i com pot exercir-los?
 • Tramitar correctament la contractació d’un servei.
 • Gestionar el pagament efectiu del servei contractat.
 • Gestionar qualsevol incidència relacionada amb el servei contractat.
 • Exercir les acciones oportunes en casos d’incompliment pel client de les seves obligacions.
 • Contactar amb els clients telefònicament i/o per vies electròniques amb la finalitat d’executar correctament la relació contractual amb els mateixos.
Execució del contracte de contractació del servei existent entre CORAL MEMORIAL i el client. Les dades personals seran tractades per CORAL MEMORIAL mentre estigui vigent el contracte de contractació de servei subscrit per CORAL MEMORIAL i el client.
Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipular de prescripció de les acciones que puguin divisar-se com a conseqüència de o en relació amb el contracte de contractació de servei subscrit per CORAL MEMORIAL i el client. Assolit el termini màxim de conservació de les dades, CORAL MEMORIAL anonimitzarà o eliminarà les dades personals del client.
Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons allò estipulat a l’apartat en qüestió.

3. Gestió dels processos de selecció de personal

Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
 • Valorar la sol·licitud de feina enviada per l’usuari i, en el seu cas, gestionar el seu CV i tenir-lo en compte en possibles processos de selecció.
El consentiment dels sol·licitants i/o candidats Les dades proporcionades seran conservades fins a l’adjudicació del lloc de treball, durant 1 any des del moment en què van ser recollits o proporcionats pel sol·licitant o candidat o fins que aquest últim exerceixi el seu dret d’oposició o supressió o retiri el seu consentiment.
Assolit el termini màxim de conservació de les seves dades, CORAL MEMORIAL anonimitzarà o eliminarà les dades personals del sol·licitant de feina.
Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons el que està estipulat a l’apartat en qüestió.

4. Tractament de videovigilància

Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
 • Garantir la seguretat de les persones, els béns i instal·lacions.
Interès públic. Les imatges seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, menys en aquells supòsits en què s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. Podràs exercir els drets d’accés, supressió i limitació del tractaments segons el que està estipulat a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat.

5. Anàlisi d’ús, funcionament i millora de la web

Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els drets i com pot exercir-los?
 • Reconèixer a l’usuari quan torni al Lloc web.
 • Facilitar compartir continguts del Lloc web a través de xarxes socials i vies de comunicació.
 • Mantenir la seguretat i protegir el Lloc web d’usos malintencionats.
 • Adequar el Lloc web al tipus de dispositiu utilitzat.
 • Adequar el Lloc web als criteris de personalització escollits per l’usuari i recordar-los.
 • Estudiar possibles millores del Lloc web per optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-les.
 • Mostrar el contingut del Lloc web correcte i sol·licitat per l’usuari en cada moment.
 • Analitzar els usos del web més comuns, valorar l’efectivitat de les seves capes, detectar les dates/hores de més afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.
Consentiment de l’usuari. Conservarem les seves dades personals durant el termini que cada tipus de cookie necessiti o fins que retiri el seu consentiment o exerciti el seu dret d’oposició.
Assolint el termini màxim de conservació de les dades personals, CORAL MEMORIAL eliminarà les dades personals de l’usuari, menys en el cas que hagi de conservar-los per al compliment d’obligacions legals pel termini estipulat en aquestes.
Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat segons el que està estipulat a l’apartat en qüestió. També pot parametritzar l’ús de cookies a través del navegador d’Internet que utilitzi per navegar pel Lloc web.

6. Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat

Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els drets i com pot exercir-los?
 • Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades o la seva oposició al tractament d’aquestes.
Obligació legal: el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els seus drets i mantenir evidència del compliment per la nostra part de la seva petició d’exercici del dret de cancel·lació. Conservarem les seves dades personals durant el termini legalment previst per a la interposició de qualsevol reclamació en relació amb l’efectiva o deficient resposta per la nostra part al dret de supressió o oposició que hagi exercitat.
Assolit el termini màxim de conservació de les dades, CORAL MEMORIAL anonimitzarà o eliminarà les seves dades personals de l’usuari.
Els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat queden limitats per ser aquest un tractament fonamentat en una obligació legal.

7.A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES PERSONALS?

CORAL MEMORIAL forma part del Grup empresarial NORTIA. L’activitat de CORAL MEMORIAL es porta a terme sota les polítiques de control i supervisió del Grup NORTIA pels serveis corporatius centrals a través de la societat NORTIA SERVEIS CORPORATIUS, S.L. amb domicili social al Camí de Ca n’Ametller nº 16, 5a planta, 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). És per aquest motiu que les seves dades podran ser comunicades i tractades amb finalitats administratives i de gestió de negoci interns.

Igualment, és possible que puguem comunicar les seves dades personals a altres tercers, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:

 • Assessors legals
 • Tribunals
 • Administració Tributària
 • Organismes de Govern i Administració Pública
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
 • Encarregats del Tractament que, per prestar els serveis necessaris han d’accedir a certa informació i/o dades personals. Les dades podran ser comunicades a proveïdors amb accés a dades amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats del Tractament. CORAL MEMORIAL subscriu els corresponents contractes d’encàrrec de tractament que recullen les degudes garanties pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.
 • Agència Espanyola de Protecció de Dades

Així mateix, podrem comunicar la seva informació personal en els següents casos:

 • Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius són adquirits per un tercer, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres clients i usuaris seran un dels actius transferits. Qualsevol operació d’aquest tipus serà prèviament informada i comunicada.
 • Per protegir la seguretat i els drets del nostre personal, els nostres clients i usuaris i els nostres sistemes d’informació. Això inclou intercanviar informació amb forces i cossos de seguretat o Tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació d’identitat i qualsevol altre ús, tractament o fet il·lícit.

CORAL MEMORIAL no preveu cap transferència de dades de caràcter personal fora de l’Espai Econòmic Europeu.

8. QUI POT ACCEDIR A LES SEVES DADES?

CORAL MEMORIAL informa als clients i usuaris que treballem amb tercers proveïdors, els serveis dels quals són necessaris per a la correcta funcionalitat i seguretat dels nostres sistemes d’informació i que, per raó de l’exercici de la seva activitat, poden tenir accés a les seves dades. És el cas, per exemple, dels proveïdors que ens ajuden a millorar i optimitzar les nostres pàgines web corporatives o els proveïdors de serveis de manteniment i comunicació de les nostres bases de dades i sistemes d’informació i d’emmagatzemat de dades.

9. ESTAN LES SEVES DADES SEGURES?

Amb la finalitat d’assegurar un procediment just i transparent de la seva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol impressió identificada en les seves dades personals tractades, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi, tractant les seves dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporciona s’emmagatzema en servidors segurs. Lamentablement, la transmissió o comunicació d’informació a través d’internet no és completament segura. Així, un cop haguem rebut tota la seva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per tractar d’evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurarem de que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixin d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de dades de caràcter personal respecte els quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció amb la legislació de dades aplicable vigent en cada moment.

10. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits en cada moment per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altes autoritats de control, les modificacions legislatives que puguin tenir lloc i els pronunciaments jurisprudencials que resultin d’aplicació a la present Política de Privacitat. CORAL MEMORIAL es reserva per tant el dret a modificar la present Política de Privacitat per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.


Última versió: 29 de setembre de 2021. 

Col·laborem amb:

Departamento de Teologia PUC-Rio

Les nostres oficines

Barcelona: C. Consell de Cent, 106–108, 5º
Barcelona (Terrassa): C. del Vall, 67, 1º 1ª
Portugal (Lisboa): Rua Castilho, 39 8ºE 1250-068
Brasil (São Paulo): Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 33

Truqui’ns al telèfon gratuït T. 900 535 811