Condicions d’ús del lloc web

Especialistas en la instalación y gestión de columbarios parroquiales

1. AVÍS LEGAL

El lloc web coralmemorial.com(en endavant, el “Lloc web”) és titularitat de la societat CORAL SMART INVEX, S.L. amb domicili social al Carrer Consell de Cent 106-108, 5è, 08015 Barcelona (Barcelona), titular del CIF B-66603457 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.985, Foli 165, Full B-473.298 (en endavant, “CORAL MEMORIAL”).

CORAL MEMORIAL posa el Lloc web a disposició dels usuaris d’Internet amb la finalitat que aquests puguin conèixer millor a CORAL MEMORIAL, saber els serveis que aquesta ofereix i posar-se en contacte amb ella.

2.OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals d’ús del Lloc web (en endavant, les “Condicions d’ús”) constitueixen el conjunt de normes que regulen l’ús del Lloc web, així com la relació entre CORAL MEMORIAL i els Usuaris. Les presents Condicions d’Ús regulen en concret les normes a respectar i complir en l’ús del Lloc web. Per això, es recomana a l’Usuari llegir detingudament les presents Condicions d’ús abans de navegar pel Lloc web.

Les presents Condicions d’Ús estaran sempre a disposició dels Usuaris al Lloc web en català perquè puguin consultar-les, arxivar-les o imprimir-les sempre que vulguin.

Tant les presents Condicions d’Ús, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies s’han redactat conforme el disposat en la normativa vigent aplicable en matèria d’Internet, consumidors i usuaris, comerç electrònic i protecció de dades.

3. ACCÉS AL LLOC WEB

En accedir al Lloc web passa a tenir la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari”). L’Usuari pot navegar lliurement pel Lloc web i accedir al mateix tantes vegades com vulgui. L’accés al Lloc web és gratuït menys en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet que l’Usuari hagi contractat.

En accedir al Lloc web i navegar-hi, l’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per navegar pel Lloc web, així com per comprendre i acceptar íntegrament les presents Condicions d’Ús.

4. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Com Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web conforme a les presents Condicions d’Ús, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, manifesta i garanteix ser major d’edat i comprendre les presents Condicions d’Ús. Queda totalment prohibit qualsevol ús del Lloc web i les seves funcionalitats fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l’Usuari.

En tot cas l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

  1. 1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el Lloc web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents Condicions d’Ús, independentment de la finalitat d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de CORAL MEMORIAL.
  2. 2. Introduir al Lloc web o a la seva xarxa de programes de dades susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics de CORAL MEMORIAL, els seus proveïdors o tercers.
  3. 3. Realitzar qualsevol tipus d’activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització del Lloc web o els seus continguts.
  4. 4. Inserir en pàgines web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir el Lloc web o els continguts del mateix amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes, menys en el cas si l’enllaç únicament vincula directament a la pàgina principal del Lloc web sense que pugui reproduir-lo de cap manera.
  5. 5. Vincular o reproduir el Lloc web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia CORAL MEMORIAL i/o que siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
  6. 6. Introduir i/o difondre al Lloc web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic
    o que suposin apologia del terrorisme.

5.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

Tal i com estableix la nostra Política de Privacitat, CORAL MEMORIAL es compromet a tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb les finalitats pels que han estat captats, així com donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats d’acord amb l’establert en la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal.

Per saber més sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, si us plau llegeixi la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

L’Usuari haurà d’utilitzar el Lloc web i els seus continguts conforme l’establert en les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús del Lloc web o els seus continguts contraries a les presents Condicions d’Ús, la llei o la bona fe, independentment de que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.

L’Usuari serà responsable de qualsevol dant o perjudici causat a CORAL MEMORIAL o a tercers derivat directe o indirectament de qualsevol ús que l’Usuari faci del Lloc web o dels seus continguts contrari a les presents Condicions d’Ús, la llei, la moral, l’ordre públic o la bona fe.

CORAL MEMORIAL requereix de serveis proporcionats per tercers per a què el Lloc web i el seu contingut siguin accessibles. És possible que tot i els esforços que realitza CORAL MEMORIAL per mantenir disponible i accessible el Lloc web, aquest pugui veure’s suspès, interromput o cancel·lat per causes alienes a CORAL MEMORIAL. Per això CORAL MEMORIAL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc web o al seu contingut, ni que el mateix es trobi actualitzar en tot moment o es mostri en la seva última versió. En conseqüència, CORAL MEMORIAL declina qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis que puguin derivar-se a l’Usuari com a conseqüència de la suspensió, interrupció, falta de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió del Lloc web.

En cap cas i sota cap concepte respondrà CORAL MEMORIAL pels danys o prejudicis derivats a l’Usuari per causes no imputables a CORAL MEMORIAL tals com, a únic títol exemplificatiu i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components malignes, mal funcionament del navegador, caigudes de xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

7. DRET DE PROPIETAT INTEL·LCTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc web i el seu contingut són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial. CORAL MEMORIAL és el titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc web i el seu contingut.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no finalitats comercials i/o caràcter onerós o gratuït del Lloc web o del seu contingut, sense el consentiment previ i exprés de CORAL MEMORIAL.

CORAL MEMORIAL es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc web i el seu contingut. En cap cas i sota cap concepte l’accés al Lloc web o la navegació en el mateix suposen una cessió de cap tipus per part de CORAL MEMORIAL dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del Lloc web i el seu contingut.

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través del Lloc web, garanteix a CORAL MEMORIAL que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d’imatge, de Propietat Intel·lectual i/o Industrial o qualsevol altres necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre els mateixos. Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través del Lloc web cedeix gratuïtament a CORAL MEMORIAL sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tot el món, fins que les obres entrin en domini públic i de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de sub-llicenciar a tercers aquests drets.

8. ENLLAÇOS

Les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que enllacen o vinculen el Lloc web hauran d’informar clarament que no compten amb l’autorització ni la supervisió de CORAL MEMORIAL i que aquesta vinculació no comporta, suposa o implica associació de cap tipus entre CORAL MEMORIAL i les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que enllacen o vinculen el Lloc web.

En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destí el Lloc web haurà de dirigir-se de manera directa al home page o pàgina d’inici del Lloc web mitjançant un click a la direcció URL de la web abastant la totalitat de la pantalla del home page o pàgina d’inici del Lloc web.

CORAL MEMORIAL no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives al Lloc web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que enllacen o vinculen al Lloc web.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular el Lloc web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i les bones costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

9. DURACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’Ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris al Lloc web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades total o parcialment, les presents Condicions d’Ús deixaran d’estar vigents, sent les noves Condicions d’Ús les que passin a regular l’ús del Lloc web i la relació entre CORAL MEMORIAL i els Usuaris.

CORAL MEMORIAL informa als Usuaris que les presents Condicions d’Ús poden variar amb el temps. Així, CORAL MEMORIAL es reserva la facultat de modificar les presents Condicions d’Ús quan resulti necessari com a conseqüència de canvis en el Lloc web; modificacions de CORAL MEMORIAL a nivell societari; situacions econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de CORAL MEMORIAL i/o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents Condicions d’Ús, CORAL MEMORIAL avisarà als Usuaris al home page del Lloc web sobre aquesta circumstància amb la finalitat que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva completa satisfacció.

10. ATENCIÓ A L’USUARI

CORAL MEMORIAL posa a disposició dels Usuaris el formulari de contacte habilitat al Lloc web en la direcció coralmemorial.com, la direcció de correu electrònic info@coralmemorial.com perquè puguin posar-se en contacte amb CORAL MEMORIAL per solucionar qualsevol problema o dubte que tinguin.

11. FUR I LLEI APLICABLE

Les presents Condicions d’Ús juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent en cada moment. En cas de controvèrsia, ambdues parts es sotmetran per a la resolució dels conflictes al fur que correspongui a l’Usuari segons la normativa aplicable.

12. GENERALITATS

En cap cas i sota cap concepte la falta d’exercici dels seus drets per part de CORAL MEMORIAL podrà entendre’s com una renúncia als mateixos.

Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatius o informatius, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de les mateixes.

En el cas de que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions d’Ús fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, total o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, tenint la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o no aplicabilitat pugui estendre’s sota cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.


Última versió: 29 de setembre de 2021.

Col·laborem amb:

Departamento de Teologia PUC-Rio

Les nostres oficines

Barcelona: C. Consell de Cent, 106–108, 5º
Barcelona (Terrassa): C. del Vall, 67, 1º 1ª
Madrid: C. Sagasta, 31, 3ª plta.
Portugal (Lisboa): Rua Castilho, 39 8ºE 1250-068
Brasil (São Paulo): Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 33

Truqui’ns al telèfon gratuït T. 900 535 811